Псевдоактивні фасади

Види активності фасадів

Активний

вул.Сагайдачного, 25 (Київ)
Пасаж (Київ)

Дружній

вул. Сагайдачного, 35 (Київ)

Змішаний

Контрактова площа, 12/8 (Київ)

Нудний

Контрактова площа, 9 (Київ)

Неактивний

Контрактова площа, 10а (до реконструкції, Київ)

Псевдоактивний фасад

Екрани у вітринах. Магазин Sanahunt (Київ), картинки з офіційного сайту

Рухомі картинки не створюють активний фасад. Не ставте екрани, якщо хочете робити простір комфортний для людей.

--

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенти змін

Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

More from Medium

10 Traits of a Mentor with Generational Intelligence | Shellye

Being oneness with the universe — Universal Theories for Humans

Practice Gratitude

Morning Bird or Night Owl?