Велонавігація: тестування реальністю

Мер проінспектував запуск проекту

У святих місцях багато нечисті

Травень 2015
Липень 2015
Аматорська навігація
До Михайла направо

На маршруті

Будівельне сміття
Опори без знаків
Опори без знаків поточного місцезнаходженя
Антивандальний знак
Постраждала опора 1
Чот приуныл
Знак на повороті на пляж
Знаки у бік міста

За одного битого, двох небитих дають

Схематичне зображення нової конструкції
Приклади антивандальних шурупів

Висновки

--

--

--

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Агенти змін

Агенти змін

Робимо зрозумілий, корисний та доступний простір. http://a3.kyiv.ua

More from Medium

Hacker Siphons $3 Million Worth of DAI and ETH From Defi Protocol Deus Finance

TiTi PROTOCOL

KEEZ DAO | Lite Paper V1.0 1/5/22

Minebuster 🎢